ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 25 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ!

ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ

ਨੋਫਰਾਡ ਕੌਣ ਹੈ?

NoFraud ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕਮਿਟ ਸਮਿੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਈਮੇਲ / ਕਾਲ / ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?


ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਈਮੇਲ / ਕਾਲ / ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉੱਚਿਤ ਜੋਖਮ ਸਨ. ਸ਼ਮਿਟ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਣਦੇਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਮੇਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?


ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ.

ਕੀ NoFraud ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛੇਗਾ?


NoFraud ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ.

ਕੀ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ?


ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ?


ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ.

ਮੈਂ NoFraud ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ nofraud.com ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ

×
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਏ

ਨੈੱਟ ਆਰਡਰ ਚੈੱਕਆਉਟ

ਆਈਟਮ ਕੀਮਤ Qty ਕੁੱਲ
ਬਸਰਲੇਖ $ 0.00
ਸ਼ਿਪਿੰਗ
ਕੁੱਲ

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਤਾ

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ